Новотроїцької
           селищної ради
Офіційний веб-сайт

Генеральний план селища

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Новотроїцької селищної ради «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Новотроїцької селищної  ради»

Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення Новотроїцької селищної ради

«Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг

Новотроїцької селищної  ради»

 

Даний аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та  з дотриманням вимог Закону України «Про адміністративні послуги», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» і Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 (із змінами), що визначає правові й організаційні заходи реалізації проекту рішення селищної ради «Про затвердження Регламенту відділу Центр надання адміністративних послуг Новотроїцької селищної  ради».

 

І. Визначення та аналіз проблеми

        Створення Центру надання адміністративних послуг Новотроїцької селищної ради (далі – Центр) як структурного підрозділу ради має забезпечити надання необхідних адміністративні послуги згідно затвердженого переліку в одному місці громадянам та суб’єктам господарювання громади,  мешканцям району та іншим суб’єктам звернення згідно принципу екстериторіальності. Функціонування Центру надасть можливість отримувати адміністративні послуги за чітко визначеною процедурою, що значно зменшуватиме часові та фізичні затрати мешканців селищної громади та суб’єктів господарювання, а також мінімізуватиме корупційні ризики під час надання адміністративних послуг.

Адже на цей час, за умови відсутності затвердженого порядку взаємодії між учасниками процесу надання адміністративних послуг у рамках роботи Центру, суб’єкти звернення вимушені звертатися до суб’єктів надання адміністративних послуг безпосередньо, які розміщуються в різних  приміщеннях, навіть, і в різних населених пунктах, та працюють за власними графіками прийому відвідувачів. До того ж, наявність особистого контакту заявника з виконавцем послуги не виключає корупційної складової, на боротьбу з якою зорієнтована робота Центру, враховуючи також і контроль з боку адміністраторів Центру за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень.

Постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 558 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг» органам місцевого самоврядування у своїй діяльності рекомендовано керуватися Примірним регламентом з питань забезпечення функціонування таких Центрів. Крім того, постановою Кабінету Міністрів України     від 22 вересня 2016 року № 652 були внесенні суттєві зміни до Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг, зокрема з’явилися норми, якими передбачено можливість для представників суб’єктів надання адміністративних послуг брати участь у роботі Центру в частині надання консультацій суб’єктам звернень. Також більш детально регламентовано порядок надання консультацій суб’єктам звернень та прийому від них документів працівниками Центру, встановлено екстериторіальність в отриманні адміністративних послуг через Центр, запроваджено процедуру подачі заяви на отримання адміністративних послуг, у тому числі засобами телекомунікаційного зв’язку тощо.

Враховуючи, що статтю 12 Закону України «Про адміністративні послуги» передбачено можливість утворення Центру при виконавчому органі селищної ради у разі прийняття відповідною радою такого рішення та необхідність затвердження документів, що регламентують роботу Центру, постає нагальна потреба розробити та затвердити Регламент Центру відповідно до вимог чинного законодавства України.

Прийняття проекту рішення селищної  ради «Про затвердження Регламенту відділу Центр надання адміністративних послуг Новотроїцької селищної ради» забезпечить виконання вимог законів України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року №588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг» (із змінами) та встановлення чіткого і зрозумілого алгоритму дій адміністраторів Центру, суб’єктів надання адміністративних послуг, що дозволить забезпечити прозорість, швидкість та зручність процедур надання адміністративних послуг суб’єктам звернень, вдосконалення цих процедур та їх уніфікацію, запровадження єдиних стандартів роботи Центру (його територіальних підрозділів, віддалених місць для роботи адміністраторів Центру (в разі їх утворення), та виключення корупційної складової під час контакту із громадянами і суб’єктами господарювання.

Для вирішення зазначеної проблеми неможливо використовувати ринкові механізми, тому передбачається застосування засобів державного регулювання, зокрема це питання відноситься до компетенції селищної ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

Сфера дії визначеного регуляторного акта розповсюджується на суб’єктів звернення за отриманням адміністративних послуг (громадяни, суб’єкти господарювання), адміністраторів Центру, суб’єктів надання адміністративних послуг (органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, їх посадові особи, державні реєстратори, суб’єкти державної реєстрації, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги).

Визначення основних груп (підгруп), на які впливає дане питання:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

+

 
 1. Цілі державного регулювання

Метою прийняття даного регуляторного акта є вирішення проблеми, про яку йшлося у попередньому розділі.

Цілі прийняття регуляторного акта:

 • забезпечення мешканців громади та інших суб’єктів звернення якісними адміністративними послугами;
 • забезпечення відповідності основних засад організації діяльності Центру (з його територіальними підрозділами, віддаленими місцями для роботи адміністраторів Центру (в разі їх утворення) вимогам чинного законодавства України;
 • реалізація державної політики у сфері надання адміністративних послуг;
 • створення комфортних умов для отримання суб’єктами господарювання та громадянами, в тому числі особами з інвалідністю та іншими маломобільним групами населення, адміністративних послуг, в тому числі використання сучасних інформаційних технологій з метою доступності замовлення адміністративних послуг в он-лайн режимі;
 • забезпечення у Центрі прозорості й відкритості виконання існуючого переліку адміністративних послуг, за якими звертаються громадяни та суб’єкти господарювання;
 • спрощення процедури отримання адміністративних та поліпшення якості їх надання;
 • виключення корупційної складової при наданні адміністративних послуг;
 • встановлення чіткого порядку дій між адміністраторами Центру та суб’єктами надання адміністративних послуг з метою якісного прийому, розгляду й опрацювання звернень громадян і суб’єктів господарювання, а також видачі оформлених результатів надання адміністративних послуг;
 • здійснення контролю за наданням адміністративних послуг у межах повноважень Центру.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Неприйняття запропонованого регуляторного акта (відмова від регулювання)

Альтернатива 2

Запровадження часткового регулювання

Альтернатива 3

Прийняття проекту рішення у запропонованому вигляді

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні.

- фінансові та часові витрати посадових осіб, на яких покладено виконання функцій держави (ОМС) для отримання адміністративних послуг безпосередньо за місцем їх надання у відповідному дозвільному органі для забезпечення виконання наданих повноважень   

Альтернатива 2

Неможливо передбачити вигоди, оскільки питання організації роботи Центру буде частково врегульовано.

-                     витрачання суттєвих зусиль та часу на розробку та прийняття іншої, ніж встановленої законодавством, редакції Регламенту Центру, на організацію часткової присутності представників суб’єктів надання адміністративних послуг у роботі Центру; а також на вирішення  більшості організаційних і технічних питань щодо забезпечення функціонування Центру, які є неврегульованими і незрозумілими;

-                     витрачання суттєвих зусиль та часу на інформування суб’єктів звернення щодо інших правил роботи, ніж встановлених вимогами  чинного законодавства України.

Альтернатива 3

- запровадження сучасного якісного сервісу з обслуговування громадян та суб’єктів господарювання в сфері надання адміністративних послуг за принципами «єдиного вікна»;

- вдосконалення та спрощення процедур надання адміністративних послуг суб’єктам звернення;

- максимальне наближення адміністративних послуг до суб’єктів звернення;

- економія фінансових та часових ресурсів суб’єктів звернення через відвідування лише одного Центру, а також шляхом запровадження інноваційних форм обслуговування;

- виключення корупційної складової під час надання адміністративних послуг;

- дотримання вимог чинного законодавства України з питань надання адміністративних послуг;

- забезпечення роботи Центру як повністю легітимної інституції, спрямованої на задоволення потреб населення;

Надання однієї адміністративної послуги в Центрі займає 0,6 години, яка складає згідно М-Тесту – 20,71 грн.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні.

- збільшення фінансових та часових витрат громадян на відвідування різних суб’єктів надання адміністративних послуг, за місцем їх безпосереднього знаходження, що не співпрацюють з Центром через відсутність затвердженого порядку взаємодії – Регламенту;

- незручність для громадян, недоступність до них послуг, неможливість подавати необхідні пакети документів за принципами «організаційної єдності» та «єдиного офісу» в Центрі через неврегульованість співпраці з суб’єктами надання адміністративних послуг;

 - наявність корупційної складової під час надання адміністративних послуг з боку окремих представників суб’єктів надання адміністративних послуг.

Альтернатива 2

Неможливо передбачити вигоди, оскільки питання організації роботи Центру буде частково врегульовано.

Відсутні.

Альтернатива 3

- доступність, зручність та оперативність в інформуванні, а також в отриманні різних видів адміністративних послуг та консультацій виключно за принципом «єдиного вікна» в Центрі;

- максимальне наближення адміністративних послуг до громадян, у тому числі до маломобільних груп населення;

- економія фінансових та часових ресурсів громадян через відвідування лише одного Центру, а також шляхом застосування засобів телекомунікації;

- виключення корупційної складової під час надання адміністративних послуг;

- отримання якісного сучасного сервісу обслуговування в Центрі;

- можливість впливати на вдосконалення роботи Центру та якість обслуговування через застосування методів громадського моніторингу й контролю, формування зауважень і пропозицій.

- витрати часу на детальне вивчення переліку послуг, що надаються в Центрі, та які можна замовити засобами телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді), отримати як «швидкі» послуги, в тому числі безпосередньо через адміністратора Центру.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

0

5

426

431

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0%

0%

1,16%

98,84%

100,0%

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні.

- збільшення фінансових та часових витрат суб’єктів господарювання на відвідування різних суб’єктів надання адміністративних послуг, за місцем їх безпосереднього знаходження, що не співпрацюють з Центром через відсутність затвердженого порядку взаємодії – Регламенту;

- незручність для суб’єктів господарювання, недоступність послуг, неможливість подавати необхідні пакети документів виключно за принципами «організаційної єдності» та «єдиного офісу» в Центрі через неврегульованість співпраці з суб’єктами надання адміністративних послуг;

- відсутність можливості у суб’єктів звернення подавати заявки на отримання певних видів послуг засобами телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді) через відсутність «узаконеного» порядку взаємодії Центру з суб’єктами надання адміністративних послуг;

 - не виключення корупційної складової під час виконання адміністративних і дозвільних процедур з боку окремих представників суб’єктів надання адміністративних послуг.

Альтернатива 2

Неможливо передбачити вигоди, оскільки питання організації роботи Центру буде частково врегульовано.

Відсутні.

Альтернатива 3

- доступність, зручність та оперативність в інформуванні, а також в отриманні різних видів адміністративних послуг та консультацій виключно за принципами «організаційної єдності» та «єдиного офісу» в Центрі;

- максимальне наближення адміністративних послуг до суб’єктів господарювання;

- економія фінансових та часових ресурсів суб’єктів господарювання через відвідування лише одного Центру, а також через можливість подавати заяви на отримання певних видів адміністративних послуг засобами телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді);

- виключення корупційної складової під час виконання адміністративних і дозвільних процедур;

- отримання якісного сучасного сервісу обслуговування в Центрі;

- можливість впливати на вдосконалення роботи Центру та якість обслуговування через застосування методів моніторингу й оцінки, формування зауважень і пропозицій;

- отримання послуг в ЦНАП за принципом екстериторіальності.

На процедуру формування вхідного пакету документів – 1,5 години, надання вхідного пакету документів у Центрі – 0,5 години, отримання результату надання адміністративної послуги – 0,5 години. Всього – 2,5 години, яка складає відповідно до М-Тесту – 62,83 грн.

 1. IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1 – не забезпечує досягнення цілей  регуляторного акта (проблема продовжує існувати)

Не забезпечує належне виконання чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг та не встановлює чіткого порядку оргоанізації взаємовідносин між Центром та суб’єктами надання адміністративних послуг з метою надання якісних послуг суб’єктам звернення.

Проблема продовжує існувати.

Альтернатива 2

2 - цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними)

Не забезпечує належне виконання чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг та в повній мірі не зможе врегулювати питання встановлення  єдиних стандартів роботи та запровадження уніфікованих процедур з суб’єктами надання адміністративних послуг у Центрі.

Альтернатива 3

3 - цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Забезпечує:

- покращення результативності та комфортності отримання суб’єктами звернення адміністративних послуг;

- прозорість та відкритість виконання через Центр всіх необхідних процедур для громадян і суб’єктів господарювання;

- виключення корупційної складової при наданні адміністративних послуг;

- належні умови для якісної роботи фахівців Центру, покращення технологій виконання адміністративних і дозвільних процедур, скорочення трудових, матеріальних витрат і часових ресурсів;

- встановлення чіткого порядку дій між Центром та суб’єктами надання адміністративних послуг з метою надання якісного сервісу суб’єктам звернення.

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Відсутні

Не забезпечує належне виконання чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг, не встановлює для Центру статусу повністю легітимної інституції, порушує принципи «організаційної єдності» та «єдиного вікна» щодо прийому та видачі документів суб’єктам звернення, позбавляє можливості замовляти адміністративні послуги за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді) тощо. 

Цілі взагалі не будуть досягнуті.

Залишаться неви-рішеними проблеми: належного виконання чинного законодавства України у сфері надання адмі-ністративних пос-луг, забезпечення якісного та зручного сервісу для громадян та суб’єктів господарювання, відпрацювання ефективних механізмів співпраці Центру з суб’єктами надання адміністративних послуг з метою ефективного обслуговування суб’єктів звернення, запровадження інноваційних технологій з виконання адміністративних і   дозвільних процедур.

Альтернатива 2

Неможливо передбачити вигоди, оскільки питання організації роботи Центру буде частково врегульовано.

Не забезпечує виконання вимог  чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг, встановлює інші, не визначені, не зрозумілі та не відпрацьовані правила роботи Центру.

Цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті частково.  Залишаються не-вирішеними питання:

належного виконання чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг, відпрацювання ефективної  взаємодії між Центром та суб’єктами надання адміністративних послуг, спрямованої на задоволення потреб населення у якісних, доступних адміністративних послугах.

Альтернатива 3

- затвердження Регламенту Центру згідно з вимогами чинного законодавства України;

- встановлення єдиних стандартів та запровадження уніфікованих процедур з надання адміністративних послуг у Центрі;

- виключення корупційної складової під час виконання адміністративних і дозвільних процедур, формування високого рівня суспільної довіри до роботи Центру;

 - прийом документів від суб’єктів звернення за відпрацьованим алгоритмом; +

 - економія часових та фінансових витрат суб’єктів звернення за рахунок застосування засобів телекомунікації;

 - отримання послуг у Центрі за принципом екстериторіальності.

Проблема вирішена.

Забезпечує належне виконання чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг, отримання адміністративних та дозвільних послуг суб’єктам звернення в одному місці. Забезпечує можливість замовляти адміністративні послуги за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді) тощо

Всі цілі державного регулювання досягнуті.

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Не забезпечує належне виконання чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг, не сприяє створенню зручних і доступних умов для запровадження спрощеного й зрозумілого, відкритого та прозорого порядку надання адміністративних послуг суб’єктам звернення.

Проблема не вирішується. Зазначена альтернатива є неприйнятною.

На дію даного акта можливий вплив зовнішніх чинників – ухвалення змін та доповнень до чинного законодавства в цій сфері.

Альтернатива 2

Не забезпечує належне виконання чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг, не сприяє запровадженню якісного сервісу обслуговування громадян та суб’єктів господарювання щодо отримання адміністративних послуг.

На дію даного акта можливий вплив зовнішніх чинників – ухвалення змін та доповнень до чинного законодавства в цій сфері.

Альтернатива 3

Сприяє досягненню цілей регулювання у повній мірі. Зазначена альтернатива є прийнятною, оскільки рішення про затвердження Регламенту – легітимного порядку взаємодії усіх учасників процесу надання адміністративних послуг у Центрі,  буде прийнято.

На дію даного акта можливий вплив зовнішніх чинників – ухвалення змін та доповнень до чинного законодавства в цій сфері. В такому випадку рішення селищної ради потребуватиме внесення відповідних змін та доповнень.

 1. Механізми та заходи, що забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

Затвердження Регламенту відділу «Центр надання адміністративних послуг» Новотроїцької селищної ради з дотриманням принципів та механізмів, визначених у Примірному регламенті центру надання адміністративних послуг, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013р. №588.  

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта:

 • розробка проекту рішення Новотроїцької селищної ради "Про затвердження регламенту відділу «Центр надання адміністративних послуг» Новотроїцької селищної ради" та аналіз регуляторного впливу до цього рішення;
 • проведення консультацій з суб'єктами господарювання
 • оприлюднення проекту разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень до нього;
 • підготовка експертного висновку постійної комісії з питань бюджету, фінансів, планування та економічного розвитку щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";
 • отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України;
 • прийняття рішення на пленарному засіданні сесії Новотроїцької селищної ради;
 • оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку;
 • проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.
 1. VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування згідно з додатком 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не здійснюється, оскільки здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва) (додаток 3).

 

VIІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Даний проект регуляторного акта – проект рішення  селищної ради «Про затвердження Регламенту відділу «Центр надання адміністративних послуг» Новотроїцької селищної ради», як і будь-який інший нормативно-правовий акт, є загальнообов’язковим до застосування та може бути використаним протягом необмеженого терміну.

Він запроваджується без встановлення обмежень у часі, проте існує ймовірність, що на нього можуть вплинути невизначені зовнішні та внутрішні чинники, передбачити які на сьогодні не є можливим.

Таким чином, дія даного акта є необмежена, до моменту настання факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акта або на його цілі.

Доповнення та зміни до регуляторного акта будуть вноситися після внесення відповідних змін до чинного законодавства України та, в разі потреби, за підсумками аналізу відстеження його результативності. Перегляд положень регуляторного акта, його скасування, відміна чи внесення до нього змін здійснюватиметься у відповідності з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Назва показника

Одиниця виміру

Значення показника

 

Кількість видів адміністративних послуг, які надаватимуться через відділ «Центр надання адміністративних послуг» Новотроїцької селищної ради

шт.

168

 

Кількісмть наданих адміністративних послуг (в рік)

шт.

33709

1

Розмір надходжень до селищного бюджету,  

тис.грн.

2324,00 грн.

2

Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

од.

431

3

Розмір коштів, що витрачатимуться суб`єктами господарювання та/або фізичними особами, пов`язаними з виконанням вимог акта

тис.грн.

28,43372

4

Час, що витрачатиметься суб`єктами господарювання та/або фізичними особами, пов`язаними з виконанням вимог акта

год.

2,5

5

Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

%

100

 

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Заходи з проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності дії регуляторного акта будуть здійснюватися відповідно до затвердженого плану підготовки регуляторних актів на відповідний рік. 

Метод проведення відстеження результативності:

            Статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

Статистичні.

Базове відстеження результативності даного регуляторного акту буде проведено до дня набрання ним чинності, шляхом збору пропозицій та зауважень до нього, з їх подальшим аналізом.

Повторне відстеження результативності акта буде здійснюватися через рік після набрання чинності цим актом на основі аналізу та співставлення із відповідним попереднім періодом кількісних показників результативності регуляторного акту.

Періодичні відстеження планується проводити один раз на 3 роки, починаючи з дня повторного відстеження з метою постійного контролю за регуляторним впливом даного акту та можливого внесення змін до нього.

 

Селищний голова                 ____________                     Н.С.Пінчук

Додаток 4
до Методики проведення аналізу впливу

 регуляторного акта

        ТЕСТ 
малого підприємництва (М-Тест)

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у листопаді 2019 року.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1.

- Робоча зустрічі з представниками регулювання;

- засідання комісії з питань бюджету, планування та економічного розвитку

            3

            1

Обговорено проект Регламенту. В результаті були одержані дані від суб’єктів господарювання щодо вартості та затраченого часу на виконання процедури здійснення адміністративних послуг.

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

- кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких регуляторний акт справляє вплив 431, в т.ч. малі 5 та мікро 426 (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання” додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за
п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0,0

0,0

0,0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0,0

0,0

0,0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

0,0

0,0

0,0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0,0

0,0

0,0

5

Інші процедури (сплата податку за встановленими ставками)

0,0

0,0

0,0

6

Разом, гривень

0,0

X

0,0

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

431

8

Сумарно, гривень

0,0

X

0,0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Розрахунок вартості 1 людино-години:

Норма робочого часу на 2019 рік становить при 40-годинному робочому тижні – 1993,0 години (Норми тривалості робочого часу на 2019 рік. Лист Мінсоцполітики  від 08.08.2018 № 78/0/206-18.

Використовується встановлені з 01.01.2019р.:

-           прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб, Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» затверджено у розмірі 1 921 гривень;

мінімальну заробітну плату в місячному розмірі – 4173 гривень, у погодинному розмірі – 25,13 (4173,00*12/1993).

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Витрати часу на отримання інформації про регуляторний акт, отримання необхідних заяв. Стосується 100% суб’єктів.

 

Оціночно: 0,5 годин

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Стосується 100,0% суб’єктів.

 

                     Оціночно: 2,0 години;

(підготовка документів для формування вхідного пакету документів до Центру – 1,5 години,,подання документів для отримання адміністративної послуги – 0,5)

11

Процедури офіційного звітування

 

12

Процедури щодо забезпечення процессу перевірок

-

13

Інші процедури (уточнити)

-

14

Разом, гривень

2,5 годин * 25,13 грн. = 62,83 грн.

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

431

16

Сумарно, гривень

Сумарно з урахуванням виправлених похибок

62,83грн.*1,05*431

=28433,72 грн.

Х

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і мікропідприємництва

Орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Новотроїцька селищна рада

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання, гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

-

-

-

-

-

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

-

-

-

-

-

камеральні

-

-

-

-

-

виїзні

-

-

-

-

-

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

4. Реалізація одного окремого рішення, щодо порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

-

-

-

-

-

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

-

-

-

-

-

7. Інші адміністративні процедури (уточнити): 

Розрахунки в середньому на 1 послугу:

- надання консультаційних послуг- 0,20 год.

-прийняття вхідного пакету документів адміністратором    0,20 год.

-передача та отримання результатів розгляду надання послуг -0,10 год.

-передача результату надання адміністративних послуг – 0,10 год

Заробітна плата одного адміністратора ЦНАП 5732*12/1993=34,52 грн/день,

0,6 год.

34,52  грн.

8

431

71408,08

Разом за рік

0,6 год.

34,52

8

431

71408,08

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), гривень

За п’ять років, гривень

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

0

0

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

28433,72

0

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

28433,72

0

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

71408,08

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

99841,80

0

 

 1. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

     На підставі аналізу витрат, наведених у попередніх таблицях, розроблення корегуючих заходів для суб'єктів малого підприємництва щодо запропонованого регулювання не потребно.

           Заступник селищного голови

           з фінансових питань                                                                         Т.С.Левошич

Корисні посилання

250 77 ntrr ntrda keror kmu vru vsu Без названия 2020 88