Новотроїцької
           селищної ради
Офіційний веб-сайт

Генеральний план селища

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту рішення Новотроїцької селищної ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2021 рік»

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення Новотроїцької селищної ради

«Про встановлення місцевих податків і зборів на 2021 рік»

 

 1. Визначення проблеми

 

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання:

Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та офіційно оприлюднюють до 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується  їх застосування, а саме ставки єдиного податку, збору за місця для паркування транспортних засобів, орендної плати, туристичного збору, транспортного податку.

 

Відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12, абзацу 2 частини 5 розділу ХІХ Прикінцевих положень Податкового кодексу України у разі невстановлення місцевих податків і зборів, передбачених пунктом 10.3 статті 10 Податкового кодексу України, рішеннями місцевого самоврядування такі податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Податковим кодексом України за мінімальними ставками та без застосування відповідних коефіцієнтів.

Місцеві податки і збори зараховуються в повному обсязі до бюджету Новотроїцької селищної ради та є бюджетоутворюючими, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету для задоволення нагальних потреб громади.

 

Зважаючи на вищевикладене, з метою забезпечення дохідної частини бюджету, виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку селищної ради, необхідно прийняти рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2021 рік». Дані кошти будуть спрямовані на розвиток дорожньо-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів селищної ради, покращення якості надання публічних послуг.

Причини виникнення проблеми:

У разі неприйняття рішення про встановлення місцевих податків і зборів на 2021 рік, податки і збори справлятимуться за мінімальними ставками, що спричинить втрати дохідної частини бюджету. В результаті недостатності бюджетних асигнувань  неможливо буде виконати заходи програми економічного, соціального та культурного розвитку селища.

Аналіз втрат селищного бюджету

п/н

Назва показника

У разі прийняття рішення про встановлення місцевих податків і зборів на 2021 рік

У разі не прийняття рішення про встановлення місцевих податків і зборів на 2021 рік

Відхилення, тис.грн.

(втрати до бюджету)

Ставка, %

Очікуваний обсяг надходжень тис.грн.

Ставка, %

(мінімальна)

Очікуваний обсяг надходжень тис.грн.

1

Єдиний податок,

в т.ч.:

І група

ІІ група

10

20

3888,25

204,31

3683,94

0

0

3888,25

2

збір за місця для паркування транспортних засобів

0,075

129,29

0

0

129,29

3

Туристичний збір

0,5

2,22

0

0

2,22

 

РАЗОМ

(втрати до бюджету)

Х

Х

Х

Х

4019,76

            Підтвердження важливості проблеми:

Важливість проблеми при затвердженні місцевих податків і зборів полягає в необхідності наповнення місцевого бюджету та спрямування отриманих коштів від сплати податків на забезпечення розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури селища, задоволення потреб громадян.

Визначити основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

+

 

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до чинного законодавства є компетенцією селищної ради.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Дана проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регулторних актів, оскільки вони приймається на один бюджетний період (календарний рік), який закінчується 31 грудня поточного року. Тобто, з 01 січня 2021 року такі акти вважатимуться недійсними, а місцеві податки і збори на території Новотроїцької селищної ради справлятимуться, виходячи з норм ПКУ, із застосуванням їх мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів.

 1. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

Основними цілями регулювання є:

- здійснити планування та прогнозування надходжень від місцевих податків і зборів при формуванні бюджету;

- встановити доцільні і обгрунтовані розміри ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності громадян і суб’єктів господарювання та відповідно до потреб селищного бюджету;

-  забезпечення стабільних надходжень до селищного бюджету;

- виконання програм соціального та економічного розвитку селища, вирішення актуальних проблем громади;

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Неприйняття запропонованого регуляторного акта (відмова від регулювання)

Альтернатива 2

Прийняття проекту рішення у запропонованому вигляді

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Пошук альтернативних джерел наповнення бюджету задля фінансування нагальних потреб, визначених у першому розділі, в т.ч. скорочення видатків бюджету на фінансування запланованих програм

Альтернатива 2

Збалансування податкового навантаження на суб’ектів оподаткування і залучення відповідних податкових надходжень до селищного бюджету, а також забезпечення дотримання вимог чинного законодавства.

Виконання заходів програми соціально-економічного та культурного розвитку за рахунок збільшення надходжень до бюджету в сумі 4019,76 тис.грн.

Витрати, пов'язані з підготовкою регуляторного акта та його офіційним опублікуванням в друкованому засобі масової інформації.

 Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Сплата податків і зборів за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Невиконання заходів програми соціально-економічного та культурного розвитку у зв’язку із втратою надходжень до бюджету в сумі 4019,76 тис.грн.

Альтернатива 2

Виконання заходів програми соціально-економічного та культурного розвитку за рахунок збільшення надходжень до бюджету в сумі 4019,76 тис.грн.

Витрати, пов’язані зі сплатою податків і зборів за запропонованими ставками.

 Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

0

5

405

410

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0%

0%

1,22%

98,78%

100,0%

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Сплата податків і зборів за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Невиконання заходів програми соціально-економічного та культурного розвитку у зв’язку зі зменшенням надходжень до бюджету в сумі 4019,76 тис.грн.

Альтернатива 2

Виконання заходів програми соціально-економічного та культурного розвитку за рахунок збільшення надходжень до бюджету в сумі 4019,76 тис.грн..

Витрати, пов’язані зі сплатою податків і зборів за запропонованими ставками в сумі 4019,76 тис.грн..

 1. IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1 – не забезпечує досягнення цілей  регуляторного акта (проблема продовжує існувати)

У разі неприйняття регуляторногот акта, збір  справлятимуться  по мінімальним ставкам, що спричинить зменшення доходної частини бюджету.
Вказана альтернатива є неприйнятною.

Альтернатива 2

3 - цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Цілі прийняття проекту рішення про встановлення місцевих податків і зборів на 2021 рік будуть досягнуті майже у повній мірі.

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

 

Альтернатива 2

Держава:

- надходження додаткових коштів до селищного бюджету;
- попередження можливих втрат бюджету.

Громадяни:

- сплата місцевих податків і зборів за обгрунтованими ставками;

-вирішення соціальних проблем селища за рахунок наповнення дохідної частини селищного бюджету.

Суб’єкти господарювання:

- сплата податку за обгрунтованими ставками;

-вирішення соціальних проблем селища за рахунок наповнення дохідної частини селищного бюджету

Держава:

Витрати, пов'язані з підготовкою регуляторного акта та його офіційним опублікуванням в друкованому засобі масової інформації.

Громадяни:

Витрати, пов’язані зі сплатою податків і зборів за запропонованими ставками.

Суб’єкти господарювання:

Витрати, пов’язані зі сплатою податків і зборів за запропонованими ставками в сумі 4065,47 тис.грн.

Прийняття запропонованої альтернативи забезпечать досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території Новотроїцької селищної ради та забезпечить фінансову основу ефективного самоврядування.

Прогнозні надходження від запропонованого регулювання 4019,76 тис.грн., які будуть спрямовані на фінансування програми соціально-економічного та культурного розвитку селищної ради.

 

Альтернатива 1

Держава:

Відсутні

Громадяни:

Відсутні

Суб’єкти господарювання:

Зменшення податкового навантаження за рахунок сплати податків і зборів за мінімальними ставками

Держава:

Відсутні

Громадяни:

Невиконання заходів програми соціально-економічного та культурного розвитку у зв’язку зі зменшенням надходжень до бюджету в сумі 4017,54 тис.грн.

Суб’єкти господарювання:

Невиконання заходів програми соціально-економічного та культурного розвитку у зв’язку зі зменшенням надходжень до бюджету в сумі 4019,76 тис.грн.

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, місцеві податки та збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом за мінімальними ставками, що спричинить втрати бюджету, які орієнтовно становитимуть  4019,76 тис.грн..

 
             

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

Цілі прийняття проекту рішення про встановлення місцевих податків і зборів на 2021 рік будуть досягнуті майже у повній мірі.
Буде забезпечено стабільні надходження коштів до селищного бюджету (орієнтовно 4019,76 тис.грн), що дозволить профінансувати заходи програми соціально-економічного та культурного розвитку селищної ради. Оскільки ставки порівняно з 2020 роком не зміниться, розмір податкових платежів скоригується на індекс підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, встановлених Законом України «Про державний бюджет» на відповідний рік. Однак, так як ріст зазначених показників призведе до збільшення інших соціальних виплат, в результаті розмір надходжень та видатків суб’єктів оподаткування буде змінюватись пропорційно. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів селищної ради і платників податків і зборів.

На дію даного акта можливий вплив зовнішніх чинників – ухвалення змін та доповнень до чинного законодавства в цій сфері. В такому випадку рішення селищної ради потребуватиме внесення відповідних змін та доповнень.

Альтернатива 1

У разі неприйняття регуляторного акта, податки і збори справлятимуться по мінімальним ставкам, що призведе до втрат доходної частини бюджету і відсутності фінансування таких соціально важливих галузей, як розвиток дорожньо-транспортної та соціальної інфраструктури.   
Вказана альтернатива є неприйнятною.

-

 1. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

Встановити обґрунтовані ставки місцевих податків і зборів відповідно до обраної альтернативи.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта:

 • розробка проекту рішення Новотроїцької селищної ради "Про встановлення місцевих податків і зборів на 2021 рік" та аналіз регуляторного впливу до цього рішення;
 • проведення дистанційних консультацій з суб'єктами господарювання
 • оприлюднення проекту разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень до нього;
 • підготовка експертного висновку постійної комісії з питань бюджету, фінансів, планування та економічного розвитку щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";
 • отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України;
 • прийняття рішення на пленарному засіданні сесії Новотроїцької селищної ради;
 • оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку;
 • проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.
 1. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, перевищує 10 відсотків, розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва здійснено згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва додається).

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запропонований термін дії акта:

один рік

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:

У разі, якщо селищна рада у термін до 1 липня не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норм Податкового кодексу України, із застосуванням їх мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю (підпункт 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 ПКУ, абзац 2 частина 5 розділу XIX Прикінцеві положення ПКУ).

Враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексів України, органи місцевого самоврядування мають кожного року приймати рішення про встановлення місцевих податків та зборів. Відповідні ставки будуть діяти лише протягом одного календарного року, на який прийняті.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Назва показника

Одиниця виміру

Значення показника

1

Розмір надходжень до місцевого бюджету,  в тому числі:

грн.

4019764,2 грн.

 

Єдиний податок

 

3888254,40

 

збір за місця для паркування транспортних засобів

 

129290,00

 

туристичний збір

 

2219,8

2

Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

од.

410

3

Розмір коштів, що витрачатимуться суб`єктами господарювання та/або фізичними особами, пов`язаними з виконанням вимог акта

грн.

45701,9

4

Час, що витрачатиметься суб`єктами господарювання та/або фізичними особами, пов`язаними з виконанням вимог акта

год.

3,75

5

Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

%

100

 

 1. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися постійною комісією з питань бюджету, фінансів, планування та економічного розвитку.

Метод проведення відстеження результативності:

Статистичний

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

Статистичні

Базове відстеження результативності   дії рішення буде здійснено до набуття ним чинності.Повторне відстеження  проводитиметься  через рік з дня набрання чинності регуляторним актом.

Проведення відстеження результативності буде здійснюватися за допомогою статистичного методу.

Селищний голова                 ____________                     Наталя ПІНЧУК

 

 

Додаток 4
до Методики проведення аналізу впливу

 регуляторного акта

        ТЕСТ 
малого підприємництва (М-Тест)

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у лютому-березні 2020 року.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1.

-  засідання комісії з питань бюджету, планування та економічного розвитку

- опитування в телефонному та усному режимі

            1

            7

Обговорено встановити запропоновані розміри ставок місцевих податків і зборів на 2021 рік

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

- кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких регуляторний акт справляє вплив 408, в т.ч. малі 5 та мікро 403 (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання” додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за
п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0,0

0,0

0,0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0,0

0,0

0,0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

0,0

0,0

0,0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

-

-

-

5

Інші процедури (сплата податків та зборів за встановленими ставками)

16260,4

-

-

 

Єдиний податок

Витрати на сплату податку:

 -  для І групи платників 2102*10%*12=2522,40 грн.;

 - для ІІ групи платників 4723,00*20%*12=11335,20грн.

-

 
 

збір за місця для паркування транспортних засобів

4723*0,075%*365(днів)=1292,9 грн.

   
 

туристичний збір

Середня кількість осіб, що користуються послугами тимчасового розміщення у готельних закладах селища становить 47 осіб, середня тривалість терміну перебування одного відвідувача – 1 доба. На території ради розвинено лише внутрішній туризм. 4723,00*0,5%*47*1=1109,9

   

6

Разом, гривень

16260,4

X

0

 

Єдиний податок

-  для І групи платників 2522,40 грн.,

- для ІІ групи платників 11335,20 грн.

   
 

збір за місця для паркування транспортних засобів

1292,9 грн.

   
 

туристичний збір

1109,9

   

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

410

 

Платників єдиного податку

406 ( в т.ч. І група 81 та ІІ група 325)

 

Платників збору за місця для паркування транспортних засобів

2(загальна площа 100 м2)

 

Платників туристичного збору

2

8

Сумарно, гривень

4019764,20 грн.

X

0

 

Платників єдиного податку

81*2522,40+325*11335,20=3888254,40

   
 

Платників збору за місця для паркування транспортних засобів

129290,00

   
 

Платників туристичного збору

2219,8

   

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Розрахунок вартості 1 людино-години:

Норма робочого часу на 2020 рік становить при 40-годинному робочому тижні – 2002,0 години (Норми тривалості робочого часу на 2020 рік. Лист Мінсоцполітики  від 29.07.2019 № 1133/0/206-19.

Використовується встановлені з 01.01.2020р.:

-           прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб, Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» затверджено у розмірі 2102 гривень;

мінімальну заробітну плату в місячному розмірі – 4723 гривень, у погодинному розмірі – 28,31 (4723,00*12/2002).

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Витрати часу на отримання інформації про регуляторний акт, отримання необхідної форми для звітування. Стосується 100% суб’єктів.

 

Оціночно: 0,25 годин (пошук тексту рішення сесії про встановлення місцевих податків і зборів)

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Стосується 100,0% суб’єктів.

Оціночно: 3,5 годин;

11

Процедури офіційного звітування

 

12

Процедури щодо забезпечення процессу перевірок

-

13

   Інші процедури (уточнити)

-

14

   Разом, гривень

3,75 годин * 28,31 грн. = 106,16 грн.

15

    Кількість суб’єктів

    малого підприємництва,

    що повинні виконати

вимоги регулювання, одиниць

410

16

Сумарно, гривень

Сумарно з урахуванням виправлених похибок

106,16 рн.*1,05*410

=45701,9 грн.

Х

 
             

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і мікропідприємництва

Бюджетні витрати не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України.

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), гривень

За п’ять років, гривень

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

4019764,20  

0

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

45701,9

0

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

4065466,1

0

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

4065466,1

0

 

 1. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі аналізу статистичних даних визначено, що зазначена сума є прийнятною для суб’єктів малого підприємництва і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних) процедур не потрібно.

Процедура, що потребує корегування

Корегуючий механізм

-

-

Показник

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік, гривень

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за п’ять років, тис. гривень

Заплановане регулювання

4065466,1

-

За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва

-

-

Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва

-

-

        

 Заступник селищного голови

з фінансових питань                                                                         Тетяна ЛЕВОШИЧ

Корисні посилання

250 77 ntrr ntrda keror kmu vru vsu Без названия 2020 88